Politica de confidențialitate și cookies

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Informatii privind Operatorul de date cu caracter personal

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal prezinta o importanta deosebita pentru noi. In acest scop am elaborat prezentul angajament de respectare a confidentialitatii datelor dumneavoastra prin care va explicam ce categorii de date cu caracter personal colecteaza site-ul www.zikaro.ro, precum si modul in care sunt utilizate respectivele date si scopul in care acestea sunt prelucrate.

Prezenta Politica se raporteaza numai la datele dumneavoastra personale pe care le prelucram prin intermediul website-ului www.zikaro.ro.

Dorim sa va asiguram ca am luat toate masurile necesare pentru a asigura confidentialitatea datelor dumneavoastra, acestea fiind prelucrate numai de personalul instruit cu privire la prelucrarea de date personale si autorizat in acest sens.

Operatorul care prelucreaza date dumneavoastra cu caracter personal in momentul in care navigati pe platforma online www.zikaro.ro este ZIKARO BIZ SRL, Bucuresti, str. Ion Minulescu, nr. 67-93, sector 3, București, e-mail: [email protected].

Pentru orice intrebari cu privire la protectia datelor dumneavoastră cu caracter personal puteți transmite o solicitare la adresa de corespondenta electronica [email protected] sau la adresa noastră postala: Bucuresti, str. Ion Minulescu, nr. 67-93, sector 3, București cu titlul “Protectia datelor personale” sau “GDPR”.

Definitii

Prin „date cu caracter personal” se intelege, in sensul legislatiei nationale si internationale in vigoare, orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

In sensul prezentei politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, resedinta/ domiciliu.

Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

In sensul acestei politici, prelucrarile de date se refera la acele prelucrari efectuate la momentul navigarii dumneavoastra pe website-ul www.zikaro.ro sau completarii formularelor disponibile pe site.

„Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

„Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii. In sesul prezentei Politici, persoana vizata de prelucrarea datelor este utilizatorul site-ului www.zikaro.ro.

Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

“Partea terta” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism, altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.

„Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Navigarea pe site-ul www.zikaro.ro implica prelucrarea a doua categorii de date cu caracter personal, si anume:

 • date personale pe care le dezvaluiti Operatorului in mod voluntar (ex. prin intermediul formularului/emailului de contact), acestea fiind colectate in mod individual;
 • date pe care dumneavoastra le furnizati in mod involuntar, prin simpla navigare pe site-ul nostru.

Operatorul colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume (pentru identificare), adresa de e-mail (pentru comunicare) si orice alte categorii de date cu caracter personal pe care utilizatorul le poate pune la dispozitie prin intermediul formularului/e-mailului de contact. In ceea ce priveste site-ul, categoriile de date prelucrate prin intermediul acestuia sunt limitate la cele enumerate mai sus.

Operatorul poate colecta involuntar si alte date personale care va apartin, si anume adresa IP sau date care sunt in legatura cu cautarile efectuate pe site-ul nostru. Aceste informatii nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor si nu vor fi facute publice altfel decat in conditiile inserate in Politica de Confidentialite, completata cu Politica de Cookies. In anumite situatii strict reglementate de lege, Operatorul isi rezerva dreptul de a va solicita informatii suplimentare, insotite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tiparite sau in orice alt mod considerat oportun pentru Operator.

 

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile menţionate mai jos, având ca temei legal prevederile Regulamentului general privind prelucrarea datelor, astfel:

 • prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016);
 • prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in cazul transmiterii de comunicari de marketing;
 • prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la continutul site-ului www.zikaro.ro si pentru actiunile care implica interactiunea cu site-ul.

Datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate pentru ca echipa noastra sa:

 • imbunatateasca site-ul si serviciile furnizate prin intermediul acestuia;
 • determine utilitatea/popularitatea continutului web prezentat pe site;
 • trimita notificari tehnice, de asistenta sau administrative;
 • sa solutioneze sesizarile primite din partea utilizatorilor;
 • faciliteze comunicarea cu utilizatorii site-ului;
 • comunice informatiile de interes pentru utilizatorii site-ului.

Putem efectua inregistrari anonime pe baza informatiilor pe care le furnizati, prin excluderea datelor de natura a conduce la identificarea dumneavoastra. Inregistrarile anonime au drept scop analiza solicitarilor, care va genera o imbunatatire a serviciilor noastre si a navigarii pe site.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul website-ului www.zikaro.ro sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, astfel incat sa nu se depaseasca perioada necesara prelucrarii lor si, in niciun caz, mai mult de 3 ani de la momentul colectarii acestora.

Transferul de date cu caracter personal

Datele dumneavoastra sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate. Ne obligam ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu fie facute publice, vandute, inchiriate, prelucrate neautorizat sau transferate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc. este cerut/a de catre autoritatile abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile legale in vigoare.

Este posibil ca datele dumneavoastra sa fie dezvaluite catre terti care ne furnizeaza servicii si actioneaza in calitate de persoane imputernicite, precum furnizorii care presteaza servicii de mententanta website etc. Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitata de a utiliza informatiile dumneavoastra in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii. In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatii tertilor carora consimti sau solicitati sa efectuam o asemenea dezvaluire.

Site-ul www.zikaro.ro poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul lor, datele dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii. In cazul conectarii la un site web tert, politica de confidentialitate a site-ului www.zikaro.ro nu va fi aplicabila si in cazul navigarii dumneavoastra pe acele site-uri.

Drepturile persoanelor vizate

Orice persoana fizica care navigheaza pe site-ul nostru, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi in raport cu Operatorul de date cu caracter personal:

 • Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la rectificare se refera dreptul persoanei vizate de a obtine de la operator corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: [email protected].
 • Dreptul la stergerea datelor inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine, din partea operatorului stergerea datele cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrării. Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in situatia in care se aplica unul din urmatoarele cazuri: a)persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor; b)prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; c)operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau d)persoana vizata s-a opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) GDPR, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale care o privesc atunci cand prelucrarea este efectuata pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand este necesare in scopul intereselor legitime urmarite de operator.
 • Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează in mod similar intr-o masura semnificativa.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus precum și pentru informații suplimentare persoana vizata se poate adresa prin transmiterea unei cereri prin e-mail la [email protected] sau prin transmiterea unei solicitari la adresa Bucuresti, str. Ion Minulescu, nr. 67-93, sector 3.

De asemenea, persoana vizata are dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; e-mail: [email protected]) si dreptul de a se adresa justitiei.

Dispozitii finale

Daca vom aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, respectivele modificari vor fi publicate pentru informarea persoanelor vizate cu privire la datele pe care le colectam si modul in care acestea sunt utilizate. Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Politicii de Cookies, prezenta pe website-ul www.zikaro.ro

Politica de Cookies

Site-ul nostru, https://zikaro.ro (numit în continuare „site-ul”), folosește cookie-uri și alte tehnologii similare (pentru comoditate, toate tehnologiile sunt numite în continuare „cookie-uri”). Cookie-urile sunt plasate și de terții cu care colaborăm. În documentul de mai jos te informăm despre modul cum folosim cookie-uri pe site-ul nostru.

Un cookie este un fișier simplu, de mici dimensiuni, care este trimis împreună cu paginile acestui site web și stocat de navigatorul tău pe hard diskul computerului sau al altui dispozitiv. Informațiile stocate acolo pot fi trimise înapoi către serverele noastre sau serverele terților relevanți, în timpul unei vizite ulterioare.

Ce sunt scripturile?

Un script este un fragment de cod (de program), utilizat pentru ca site-ul nostru să funcționeze corect și interactiv. Acest cod este executat pe serverul nostru sau pe dispozitivul tău.

Ce este un web beacon?

Un „web beacon” (sau un „pixel tag”, adică o etichetă-pixel) este un mic fragment invizibil de text, sau o imagine, care este plasată pe un site web pentru a monitoriza traficul. Pentru realizarea monitorizării traficului, web beacons pot stoca diverse date despre tine.

– Cookie-uri tehnice sau funcționale

Unele cookie-uri se asigură că anumite părți ale site-ului funcționează corect și că preferințele tale de utilizator rămân cunoscute. Prin plasarea cookie-urilor funcționale, îți este mai ușor să vizitezi site-ul nostru. În acest fel, nu trebuie să introduci în mod repetat aceleași informații atunci când vizitezi site-ul nostru și, de exemplu, articolele rămân în coșul de cumpărături până când plătești. Putem plasa aceste cookie-uri fără consimțământul tău.

– Cookie-uri statistice

Folosim cookie-uri statistice pentru a optimiza experiența de utilizare a site-ului pentru utilizatorii noștri. Cu aceste cookie-uri statistice obținem informații despre utilizarea site-ului nostru. Îți cerem permisiunea de a plasa cookie-uri statistice.

– Cookie-uri publicitare

Folosim, pe acest site, cookie-uri publicitare, permițându-ne să personalizăm reclamele pentru tine; noi (și terții) obținem informații despre rezultatele campaniei. Acest lucru se întâmplă pe baza unui profil pe care îl creăm pe baza clicului tău și a navigării pe și în afara https://zikaro.ro. Cu aceste cookie-uri, ca vizitator al site-ului îți este asociat un ID unic, astfel încât să nu vezi, de exemplu, același anunț de mai multe ori.

– Cookie-uri pentru marketing/urmărire

Cookie-urile de marketing/urmărire sunt cookie-uri (sau orice altă formă de stocare locală), utilizate în crearea profilurilor de utilizator, pentru a afișa publicitate sau pentru a urmări utilizatorul pe acest site ori pe mai multe site-uri, în scopuri de marketing similare.

Deoarece aceste cookie-uri sunt clasificate ca fiind cookie-uri de urmărire, îți cerem permisiunea pentru a le plasa.

Media socială

Pe site-ul nostru web, am inclus conținut de la LinkedIn și WhatsApp pentru a promova pagini web (de exemplu, „like”, „pin”) sau a le distribui (de exemplu, „tweet”) pe rețele sociale precum LinkedIn și WhatsApp. Acest conținut este încorporat cu cod derivat din LinkedIn și WhatsApp și plasează cookie-uri. Acest conținut poate stoca și procesa anumite informații pentru publicitate personalizată.

Te rugăm să citești declarația de confidențialitate a acestor rețele sociale (care se pot modifica în mod regulat) pentru a afla ce fac cu datele tale (personale) pe care le procesează folosind aceste cookie-uri. Datele preluate sunt anonimizate pe cât de mult posibil. LinkedIn și WhatsApp se află în Statele Unite.

Drepturile tale asupra datelor cu caracter personal

Ai următoarele drepturi asupra datelor cu caracter personal:

• Ai dreptul să știi de ce sunt necesare datele tale cu caracter personal, ce vom face cu ele și cât timp vor fi păstrate.
• Dreptul de acces: ai dreptul de a-ți accesa datele cu caracter personal pe care le-am colectat.
• Dreptul la rectificare: ai dreptul de a completa, corecta, șterge sau bloca datele tale cu caracter personal oricând vrei.
• Dacă ne dai consimțământul să-ți prelucrăm datele, ai dreptul de a revoca consimțământul și să ceri ștergerea tuturor datele cu caracter personal.
• Dreptul de a-ți transfera datele: ai dreptul să ceri toate datele tale cu caracter personal de la operator și să le transferi în întregime la un alt operator.
• Dreptul de a obiecta: te poți opune prelucrării datelor tale. Respectăm acest lucru, cu excepția cazului în care există motive justificate pentru prelucrare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, te rugăm să ne contactezi. Te rugăm să folosești detaliile de contact din partea de jos a acestei Politici privind cookie-urile. Dacă ai o reclamație cu privire la modul în care gestionăm datele tale, am dori să ne comunici acest lucru, dar ai și dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

Date de contact

Pentru întrebări și/sau comentarii în legătură cu Politica noastră privind cookie-urile și această declarație, te rog contactează-ne folosind următoarele informații de contact:

ZIKARO BIZ
Str. Ion Minulescu 67-93, sector 3, Bucuresti – 021316
Site web: https://zikaro.ro
Email: [email protected]
Număr de telefon: 0770 405 758